„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Współpraca” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Operacja pod nazwą

“Zarządzanie jakością paszy w hodowli bydła w oparciu o innowacyjny system optymalizacji paszy “Feed – 360″.”

CEL OPERACJI

Celem operacji jest opracowanie i wdrożenie innowacyjnych rozwiązań w technologii żywienia i hodowli bydła poprzez dokładniejsze automatyczne odświeżanie, podgarnianie paszy na stole paszowym wraz z jednoczesnym podawaniem dodatkowych komponentów paszowych w celu zwiększenia produkcyjności i zdrowotności krów.

GŁÓWNE REZULTATY OPERACJI

Wdrożenie racjonalnej gospodarki paszami poprzez poprawę efektywności wyjadania paszy, zmniejszenie produkcji odpadów, zmniejszenie ryzyka psucia się i zagrzewania pasz, poprawa jej jakości higienicznej, a w konsekwencji podniesienie zdrowotności i wydajności krów może przyczynić się do obniżenia jednostek chorobowych. Udoskonalona metoda organizacji zarządzania jakością paszy i procesem zwiększania jej pobrania przez krowy mleczne – zastosowanie Feed 360 umożliwia wprowadzenie do zarządzania żywieniem krów mlecznych algorytmów stale analizujących spożycie paszy w odniesieniu do aktualnych warunków mikroklimatu panujących w oborze. Zaproponowane rozwiązanie pozwoli na usprawnienie i zwiększenie intensywności i ekonomiki produkcji przy wysokim poziomie bezpieczeństwa dla zwierząt i optymalizacji działań.

SKŁAD GRUPY OPERACYJNEJ

Melkens Sp. z o.o; ul.Kobierzycka 19F; 52-315 Wrocław
Coberg Sp. z o.o.; ul. Staszica 2; 47-420 Kuźnia Raciborska
Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy; ul. Sarego 2, 31-047 Kraków
Gospodarstwo Rolne Michał Kretek; ul Długa 24; 47-470 Krzanowice
Gospodarstwo Rolne Roman Wiencierz; Ruda ul. Główna 17; 47-420 Kuźnia Raciborsk

NUMER UMOWY O PRZYZNANIU POMOCY

00028.DDD.6509.00172.2022.01

CAŁKOWITY BUDŻET OPERACJI

1 361 933,00 zł

LOKALIZACJE REALIZACJI OPERACJI (NUTS3)

Główna:
ul. Kobierzycka 19F; 52-315 Wrocław
Dodatkowe:
ul. Staszica 2; 47-420 Kuźnia Raciborska
ul. Sarego 2, 31-047 Kraków
ul Długa 24; 47-470 Krzanowice
ul. Główna 17; 47-420 Kuźnia Raciborska

OBSZAR

Chów i dobrostan zwierząt.

Aktualny harmonogram

Etap projektu

Opis

Status

Etap 1

Definiowanie projektu. Planowanie projektu polegające na określeniu zasobów niezbędnych do wykonania planu. Przydzielenie zadań członkom zespołu. Zakończenie pracy nad konceptami nowych urządzeń.

Zakończony

30 listopada 2023

Etap 2

Przystąpienie do realizacji projektu. Testowanie prototypów urządzeń.

Trwa

Planowana data zakończenia:

Grudzień 2024

Etap 3

Monitorowanie wdrożonych innowacji.

Oczekujący

5 lat od zakończenia projektu

Przewiń do góry